چاپ پوستر انتخاباتی

قیمت چاپ پوستر بر اساس پکیج های ویژه انتخابات چنانچه سایز یا تعداد دیگر مد نظر دارید میتوانید با ما تماس بگیرید.

اسم فرمجزییاتنوع کاغذقیمت
فرم 15000 عدد a3 یکرو + 10000 عدد a4 یکرو + 15000 عدد a5 یکرو 10000 عدد a6 یکروتحریر5.200.000
فرم 510.000 عدد A4 یکرو + 35.000 عدد A5 یکرو + 10.000 عدد a6تحریر5.300.000
فرم 25000 عدد a3 یکرو+ 5000 عدد a4 یکرو + 15000 عدد a5 یکروتحریر4.500.000
فرم 32000عددa3 یکرو+ 2000 عدد a4 یکرو + 6000 عدد a5 یکروتحریر2.550.000
فرم 410.000 عدد A4 یکرو + 25.000 عدد A5تحریر4.600.000
فرم 61000 عدد a3 یکرو + 1000 عدد a4 یکرو + 2000 عدد a5تحریر1.940.000
فرم 72000 عدد a3 یکرو + 2000 عدد a4 یکرو + 10.000 عدد a5 یکرو + 4000 عدد a6تحریر2.680.000
a32000 عددتحریر1.830.000
a35000 عددتحریر2.740.000
35x502000 عددتحریر1.940.000
35x505000 عددتحریر3.188.000
50x702000 عددتحریر2.980.000
50x705000 عددتحریر4.640.000
Open chat
تماس در واتساپ