چاپ پاکت ام آر آی و سی تی اسکن

چاپ پاکت ام آر آی و سی تی اسکن

لیست قیمت چاپ پاکت MRI و CT SCAN با گلاسه 200 گرم 

سایز پاکتتعدادجنسقیمت
22×26.81000گلاسه 200 گرم4.950.000
22×26.82000گلاسه 200 گرم7.300.000
22×26.85000گلاسه 200 گرم13.450.000
32×26.91000گلاسه 200 گرم7.500.000
32×26.92000گلاسه 200 گرم11.700.000
32×26.95000گلاسه 200 گرم22.200.000
44×361000گلاسه 200 گرم16.300.000
44×362000گلاسه 200 گرم24.600.000
44×365000گلاسه 200 گرم46.600.000